Decyzje - Królewska Gwardia Baridasu

Szukaj
HISTORIA I NOWOCZESNOŚĆ
Idź do spisu treści

Menu główne:

Dokumenty

Decyzje Komendanta Królewskiej Gwardii Baridasu.

KRÓLEWSKA GWARDIA BARIDASU                                                                                                                             Almera, dnia 10 maja 2015 r.DECYZJA Nr
2/KGB
Komendanta Królewskiej Gwardii Baridasu


z dnia 10 maja 2015 r.
w sprawie wprowadzenia
"Wytycznych Komendanta KGB w sprawie trybu wprowadzania
znaków w Królewskiej Gwardii Baridasu"   Na podstawie Art. 5 ust. 1 pkt 11  Ustawy Rady Królestwa o Królewskiej Gwardii Baridasu z dnia 3 sierpnia 2013 r. ( z poź. zm. w brzmieniu ustalonymi Ustawą Rady Królestwa o zmianie Ustawy o Królewskiej Gwardii Baridasu z dnia 10 grudnia 2014 r.) stanowię, jak następuje:

1. Wprowadza się do stosowania "Wytyczne Komendanta KGB w sprawie trybu wprowadzania znaków w Królewskiej Gwardii Baridasu", stanowiące załącznik do niniejszej decyzji.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
   
                                                           


       
             

ZAŁĄCZNIK


Wytyczne
Komendanta
Królewskiej Gwardii Baridasu

w sprawie trybu wprowadzania znaków
w Królewskiej Gwardii Baridasu


   Znaki używane w Królewskiej Gwardii Baridasu są symbolem najwyższych gwardyjskich wartości, chwały i tradycji gwardii oraz wierności i honoru gwardzistów i pracowników gwardii. Otaczanie tych znaków czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego funkcjonariusza.
   Znaki używane w Królewskiej Gwardii Baridasu pozostają pod szczególną ochroną prawa. Poza Królewska Gwardia Baridasu mogą być używane jedynie za jej Komendanta.

Rozdział 1

Tryb postępowania organów Gwardii w przypadku fundowania sztandarów
1. Prawo do posiadania sztandaru przysługuje wszystkim instytucjom KGB, zwanymi dalej "jednostkami gwardii".
2. Komendanci (szefowie, dowódcy) jednostek gwardii mogą zainicjować utworzenie komitetu fundatorów sztandaru oraz wspierać działania takiego komitetu lub fundatora.
3. Komendant KGB, albo inny upoważniony przez niego gwardzista jest zobowiązany poinformować fundatorów (fundatora) sztandaru o trybie fundowania i zasadach opracowywania wzoru sztandaru.
4. Fundatorzy zobowiązani są do wystąpienia z wnioskiem o wyrażenie zgody
na ufundowanie sztandaru jednostce gwardii do Komendanta KGB.
5. Po uzyskaniu przez fundatorów zgody Komendanta KGB na ufundowanie sztandaru, dowódca jednostki gwardii przedstawia Komendanta KGB drogą służbową wniosek
o zatwierdzenie wzoru i nadanie jednostce gwardii sztandaru.
6. Do wniosku należy dołączyć dokumentację zawierającą:
1) opis strony głównej i odwrotnej płata sztandaru wraz z uzasadnieniem umieszczonych na nim symboli, dat, herbów, inicjałów i cyfr;
2) opis głowicy, drzewca i szarfy sztandaru;
3) wykaz gwoździ honorowych i pamiątkowych wraz z treścią zamieszczonych na nich napisów;
4) wzory graficzne strony głównej i odwrotnej płata sztandaru, wieńców wawrzynu (ze szczególnym uwzględnieniem numerów, inicjałów i symboli umieszczonych wewnątrz wieńców wawrzynu), głowicy (ze szczególnym uwzględnieniem przedniej ściany podstawy głowicy z umieszczonymi na niej numerami lub inicjałami), drzewca i szarfy, gwoździ honorowych i pamiątkowych;
5) zadania i zarys historii jednostki gwardii;
6) zgodę władz samorządowych na używanie na sztandarze herbów miast, instytucji, bądź ich elementów;
7) skład komitetu fundatorów sztandaru;
7. Komendant KGB lub upoważniona przez niego osoba opracowuje projekt aktu nadania sztandaru jednostce liniowej.
8. Zminiaturyzowany akt ufundowania sztandaru może być umieszczony wewnątrz podstawy głowicy sztandaru obok zminiaturyzowanego aktu nadania sztandaru.
9. Ewidencję sztandarów nadanych jednostkom liniowym prowadzi Komendant KGB lub upoważniona przez niego osoba.


Rozdział 2

Tryb wprowadzania nowych znaków używanych w Królewskiej Gwardii Baridasu
10. Prawo do używania w Królewskiej Gwardii Baridasu nowych znaków przysługuje jednostkom i instytucjom gwardii.
11. Pod pojęciem jednostka gwardii rozumie się instytucję, garnizon, szkołę, zwaną dalej "jednostką", a także komórkę organizacyjną KGB oraz jednostkę organizacyjną podległą Komendantowi  Królewskiej Gwardii Baridasu lub przez niego nadzorowaną.
12. Pod pojęciem instytucja gwardii rozumie się jednostki organizacyjne niebędące oddziałem ani pododdziałem gwardii podległe Komendantowi  Królewskiej Gwardii Baridasu lub przez niego nadzorowane.
13. Zmiana lub modyfikacja znaków następuje na zasadach i w trybie przewidzianym dla ich wprowadzenia, w związku z dokonaniami bojowymi jednostki wojskowej albo zmianami organizacyjnymi jakim podlegała jednostka lub instytucja wojskowa.
14. Do wniosku o wprowadzenie nowych znaków Królewskiej Gwardii Baridasu należy dołączyć w formie elektronicznej:
1) projekt graficzny (w formacie PNG lub JPG - optymalnie 300 DPI);
2) opis wraz z uzasadnieniem zastosowanego kształtu znaku, barw i symboliki;
3) zgodę władz samorządowych na używanie na znakach herbów miast, instytucji bądź ich elementów;
4) uchwałę senatu lub rady wydziału uczelni gwardii w sprawie wprowadzenia i używania odznaki absolwenta;
5) projekt regulaminu określający cel wprowadzenia odznak, ich nazwy i opisy, szczegółowe zasady i tryb nadawania oraz pozbawiania odznak pamiątkowych,
a także skład i zasady działania komisji do spraw odznaki;
6) wzór legitymacji odznaki.


Rozdział 3

Zasady opracowywania projektów graficznych nowych znaków Królewskiej Gwardii Baridasu
15. Przy opracowywaniu projektów graficznych nowych znaków w Królewskiej Gwardii Baridasu, należy kierować się:
1) odzwierciedleniem w zastosowanej symbolice i barwach charakteru zadań oraz specyfiki służby jednostki lub instytucji gwardii;
2) dziedzictwem tradycji, które kultywuje dana jednostka lub instytucja gwardii;
3) zasadami ukształtowanymi w procesie kultywowania tradycji Baridasu;
4) regułami heraldyki, munduroznawstwa, falerystyki i weksylologii;
5) estetyką oraz harmonią i czytelnością symboliki.
16. Ponadto projekty graficzne nowych znaków w Królewskiej Gwardii Baridasu:
1) nie mogą być odwzorowaniem istniejących znaków, orderów i odznaczeń państwowych, krajowych i zagranicznych;
2) powinny wyrażać czytelne treści przede wszystkim poprzez zastosowaną symbolikę i barwy;
3) nie powinny zawierać pełnych nazw jednostek lub instytucji gwardii i innych napisów (dopuszczalne jest stosowanie skrótów i inicjałów).


Rozdział 4

Odznaki okolicznościowe, jubileuszowe, pamiątkowe oraz odznaki absolwentów
17. Powierzchnia odznak okolicznościowych, jubileuszowych, pamiątkowych oraz odznak absolwentów nie powinna być większa niż ustalona przez Komendanta KGB..
18. Jednostka lub instytucja gwardii, która przejęła dziedzictwo tradycji oddziału KGB,
w uzasadnionych przypadkach może przejąć jego zmodyfikowaną odznakę pamiątkową. Modyfikacja polega na zmianie przynajmniej jednego elementu graficznego lub jego barwy.
19. Projektowanie odznak wymienionych w pkt 17 należy rozpocząć od wyboru symboli, jakie mogą być wykorzystane, a następnie wykonać ich graficzną kompozycję.
Do stosowanych symboli najczęściej zaliczamy:
1) numer lub skrót nazwy jednostki gwardii;
2) inicjały patrona;
3) barwy rodzajów wojsk, służb i jednostek gwardii;
4) charakterystyczny symbol - znak, nawiązujący do charakteru jednostki gwardiilub rodzaju specjalności i służb (np. czołg, lufa armatnia, skrzydło husarskie, miecz, szabla, lanca ułańska, szachownica lotnicza, wizerunek samolotu, kotwicy, anteny stacji radiolokacyjnej, wyrzutni rakietowej, spadochronu, sylwetki zwierząt, roślin);
5) elementy nawiązujące do tradycji jednostki lub instytucji gwardii (np. data sformowania, odznaczenia, ustanowienia święta jednostki lub instytucji gwardii, symbole znajdujące się na odznace pamiątkowej jednostki gwardii, której tradycje dziedziczy, itp);
6) elementy nawiązujące do miejsca stacjonowania - zazwyczaj jest to herb instytucji, miasta, lub inny element charakterystyczny dla regionu;
7) symbole dodatkowe (np. wieniec z liści laurowych lub dębowych, wstęga orderu lub krzyża).
20. Projekt regulaminu odznak wymienionych w pkt 17 powinien zawierać następujące unormowania:
1) prawo do odznaki pamiątkowej przysługuje:
a) dowódcy jednostki gwardii z tytułu objęcia stanowiska służbowego,
b) gwardzistom po przesłużeniu w jednostce gwardii lub instytucji
co najmniej pół roku,
c) pracownikom gwardii po przepracowania w jednostce gwardii lub instytucji gwardii co najmniej roku,
d) gwardzistom przeniesionym do rezerwy po spełnieniu warunków określonych w regulaminie odznaki,
e) wyjątkowo - innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla jednostki lub instytucji,
2) prawo do odznaki absolwenta przysługuje po pozytywnym ukończeniu przewidzianego programem okresu szkolenia;
3) prawo do odznaki pamiątkowej na wniosek przełożonego lub w związku z Decyzją Komendanta KGB tracą skazani gwardziści i pracownicy KGB;
4) ponadto prawa do odznaki pamiątkowej w uzasadnionych przypadkach mogą być pozbawieni gwardziści ukarani za przewinienia dyscyplinarne;
5) decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki pamiątkowej podejmuje dowódca jednostki wojskowej z własnej inicjatywy albo na wniosek komisji do spraw odznaki. Od decyzji tej przysługuje prawo odwołania na piśmie do dowódcy wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja dowódcy wyższego szczebla jest ostateczna;
27. Koszty wykonania odznak mogą obciążać budżet KGB.


Rozdział 5

Oznaki rozpoznawcze jednostek KGB
28. Oznaka rozpoznawcza nie może być odwzorowaniem odznak okolicznościowych
i jubileuszowych, odznak pamiątkowych oraz odznak absolwentów.
29. Jednostka gwardii, która przejęła dziedzictwo tradycji innej jednostki,
w uzasadnionych przypadkach może przejąć jej oznakę rozpoznawczą.
30. Zgodnie z tradycją KGB oraz w nawiązaniu do kolorystyki odznaka winna zawierać kolory : biały, granatowy. Kolor żółty zarezerwowany jest wyłącznie dla  głównej instytucji.

KRÓLEWSKA GWARDIA BARIDASU                                                                                                                             Almera, dnia 08 maja 2015 r.UZUPEŁNIENIE DODECYZJI Nr 1/KGB
Komendanta Królewskiej Gwardii Baridasu


z dnia 26 kwietnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia
etatu w Królewskiej Gwardii Baridasu    Na podstawie Art. 5 ust. 1 pkt 11  Ustawy Rady Królestwa o Królewskiej Gwardii Baridasu z dnia 3 sierpnia 2013 r. ( z poź. zm. w brzmieniu ustalonymi Ustawą Rady Królestwa o zmianie Ustawy o Królewskiej Gwardii Baridasu z dnia 10 grudnia 2014 r.) stanowię, jak następuje:

1. W związku z dużym zainteresowaniem Slipijowskich Kozaków służbą w KGB wprowadza się uzupełnienie do wydanego 28 kwietnia 2015 roku "Etatu Królewskiej Gwardii Baridasu", stanowiącego niejawny załącznik do niniejszej decyzji, a niniejsza decyzja stanowi wyłącznie podstawowe struktury.

2. Etat KGB ma za zadanie uporządkowanie struktur Gwardii z zależności od możliwej do wystąpienia sytuacji kryzysowej lub zagrożenia państwa.

3. W związku z poprawkami niniejszym publikuje się  tekst jednolity.

STRUKTURA KRYZYSOWA.

GARNIZONY :


1) Garnizon Almera – siedziba Królewskiej Gwardii Baridasu.
2) Garnizon Slipyjow.
3) Garnizon Awara Południowa ( tymczasowy ).

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE :

KOMENDA GŁÓWNA KGB


1) Posterunek Ochronny Nr 1 ( PON 1 ).
2) Posterunek Ochronny Nr 2 ( PON 2 ).
3) Patrol Ratownictwa Specjalnego ( PRES ).
4) Patrol Szybkiego Reagowania ( PSYR ).
5) Grupa Wsparcia Powietrznego ( BAIR ).
6) Straż Ochrony Wybrzeża ( SOWA ).
7) Administracja.

STRUKTURA ZAGROŻENIA.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE :

1 Pułk Królewskiej Gwardii Baridasu.


DOWÓDZTWO
SZTAB


Kompania „ALFA” ( GROMOWŁADNI ) :


1) Pluton rozpoznania PRA-1.
2) Pluton szturmowy PSZ-1.
3) Pluton szturmowy PSZ-2.
4) Pluton zabezpieczenia i desantowania PZiD-1.

Kompania „BRAVO” ( BRAVO ) :


1) Pluton rozpoznania PRA-2.
2) Pluton szturmowy PSZ-3.
3) Pluton szturmowy PSZ-4.
4) Pluton zabezpieczenia i desantowania PZiD-2.

Kompania „CHARLIE” ( CHARLIE ) :


1) Pluton jednostek pływających PJP-1.
2) Pluton jednostek pływających PJP-2.
3) Pluton jednostek wsparcia obrony wybrzeża PJP-1.
4) Pluton jednostek wsparcia obrony wybrzeża PJP-2.
5) Pluton jednostek wsparcia obrony wybrzeża PJP-3.

Kozacka Sotnia  :


1) Pluton rozpoznania płastunów PRA-3P.
2) Pluton szturmowy czeremisów PSZ-5P.
3) Pluton szturmowy czeremisów PSZ-6P.
4) Pluton reprezentacyjny semenów PRS

Grupa Specjalna „DELTA” ( GS DELTA ) :4. Uzupełnienie Decyzji wchodzi w życie z dniem podpisania.


   
                                                           


       
             

KRÓLEWSKA GWARDIA BARIDASU                                                                                                                             Almera, dnia 28 kwietnia 2015 r.DECYZJA Nr 1/KGB

Komendanta Królewskiej Gwardii Baridasu


z dnia 26 kwietnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia
etatu w Królewskiej Gwardii Baridasu    Na podstawie Art. 5 ust. 1 pkt 11  Ustawy Rady Królestwa o Królewskiej Gwardii Baridasu z dnia 3 sierpnia 2013 r. ( z poź. zm. w brzmieniu ustalonymi Ustawą Rady Królestwa o zmianie Ustawy o Królewskiej Gwardii Baridasu z dnia 10 grudnia 2014 r.) stanowię, jak następuje:

1. Wprowadza się do stosowania "Etat Królewskiej Gwardii Baridasu", stanowiący niejawny załącznik do niniejszej decyzji, a niniejsza decyzja stanowi wyłącznie podstawowe struktury.

2. Etat KGB ma za zadanie uporządkowanie struktur Gwardii z zależności od możliwej do wystąpienia sytuacji kryzysowej lub zagrożenia państwa.


STRUKTURA KRYZYSOWA.

GARNIZONY :


1. Garnizon Almera – siedziba Królewskiej Gwardii Baridasu.
2. Garnizon Slipyjow.
3. Garnizon Awara Południowa ( tymczasowy ).

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE :


1. Posterunek Ochronny Nr 1 ( PON 1 ).
2. Posterunek Ochronny Nr 2 ( PON 2 ).
3. Patrol Ratownictwa Specjalnego ( PRES ).
4. Patrol Szybkiego Reagowania ( PSYR ).
5. Grupa Wsparcia Powietrznego ( BAIR ).
6. Straż Ochrony Wybrzeża ( SOWA ).
7. Administracja.

STRUKTURA ZAGROŻENIA.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE :

1 Pułk Królewskiej Gwardii Baridasu.


STRUKTURA:


Kompania „ALFA” ( GROMOWŁADNI ) :


1. Pluton rozpoznania PRA-1.
2. Pluton szturmowy PSZ-1.
3. Pluton szturmowy PSZ-2.
4. Pluton zabezpieczenia i desantowania PZiD-1.

Kompania „BRAVO” ( BRAVO ) :


1. Pluton rozpoznania PRA-2.
2. Pluton szturmowy PSZ-3.
3. Pluton szturmowy PSZ-4.
4. Pluton zabezpieczenia i desantowania PZiD-2.

Kompania „CHARLIE” ( CHARLIE ) :


1. Pluton jednostek pływających PJP-1.
2. Pluton jednostek pływających PJP-2.
3. Pluton jednostek wsparcia obrony wybrzeża PJP-1.
4. Pluton jednostek wsparcia obrony wybrzeża PJP-2.
5. Pluton jednostek wsparcia obrony wybrzeża PJP-3.

Grupa Specjalna „DELTA” ( GS DELTA ) :


3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

   
                                                           


       
             

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego