Ustawy o KGB - Królewska Gwardia Baridasu

Szukaj
HISTORIA I NOWOCZESNOŚĆ
Idź do spisu treści

Menu główne:

Dokumenty

Obowiązująca Ustawa o KGB 2014.Królestwo Baridasu ⇒
Ordonanse Króla i ustawy Rady, poz. 7120 [X]

Almera, dnia 10 grudnia 2014 r.


Ustawa Rady Królestwa
o zmianie Ustawy o Królewskiej Gwardii Baridasu


MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU
w składzie:

Jego Królewska Wysokość Markus Arped,
Jaśnie Wielmożny Markiz Teodozjusz Azoramath-Arpd,
Sławetny Baronet Jakubbu Ashikaga,
Sławetny Baronet Siergiusz Asketil,
Sławetny Baronet Laurencjusz Ma Hi von Vincis-Kazakov,
Poważny Kawaler Marian Krzywonos,


uzyskawszy sankcję:

Jego Królewskiej Wysokości
Markusa Arpeda,
wicekróla Baridasu

stanowimy co następuje:
Art. 1.

W Ustawie Rady Królestwa o Królewskiej Gwardii Baridasu z dnia 3 sierpnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

   Art. 1 otrzymuje brzmienie: „Królewska Gwardia Baridasu, zwana dalej „KGB”, strzeże bezpieczeństwa Dworu Królewskiego i urzędujących funkcjonariuszy Królestwa oraz jego mieszkańców, a także zaproszonych przedstawicieli innych prowincji lub mikronacji przebywających na terenie Królestwa Baridasu oraz stoi na straży porządku publicznego i chroni wszelkie dobro Królestwa.”,
   W tytule art. 3 wyraz „wojskowa” zastępuje się: „gwardyjna”,
   W art. 3 ust. 1 pierwszy w kolejności wyraz „gwardzista” zastępuje się: „funkcjonariusz”, po drugim w kolejności wyrazie „gwardzista” dodaje się: „(lub Ja, Pracownik cywilny)”,
   W art. 4 ust. 4 po pierwszym w kolejności wyrazie „gwardzista” dodaje się: „i pracowników cywilnych”,
   Art. 5 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „kierowanie szkolnictwem Gwardii oraz szkoleniem gwardzistów”,
   W art. 5 ust. 2 wyraz „wojskowego” zastępuje się: „gwardyjskiego”,
   W tytułach art. 7 oraz art. 8 wyrazy „wojskowe” zastępuje się: „gwardyjskie”,
   Art. 7 otrzymuje brzmienie: „1. Funkcjonariusze Gwardii dzielą się na: pracowników cywilnych gwardii, szeregowych, podoficerów i oficerów.
   2. W KGB występują następujące stopnie gwardyjskie:

   Gwardziści-Szeregowi:
   • gwardzista
   • starszy gwardzista

   Gwardziści-podoficerowie:
   • kapral gwardii
   • sierżant gwardii (wachmistrz gwardii)
   • st. sierżant gwardii (st. wachmistrz gwardii)
   • chorąży gwardii
   • aspirant gwardii

   Gwardziści-oficerowie:
   • porucznik gwardii (mł. rotmistrz gwardii)
   • kapitan gwardii (rotmistrz gwardii)
   • major gwardii
   • podpułkownik gwardii (ataman koszowy)
   • pułkownik gwardii (ataman)
   • brygadier gwardii
   • st. brygadier gwardii
   • Komendant Gwardii”,
   W art. 8 ust. 2 wyraz „wojskowego” zastępuje się: „gwardyjskiego” i dodaje się po nim: „Funkcjonariuszowi”,
   W tytułach art. 9, art. 10, art. 11 wyrazy „wojskowego” zastępuje się: „gwardyjskiego”,
   W  art. 9 ust. 1 wyraz „żołnierz” zastępuje się: „gwardzista”,
   Art. 9 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „utraty obywatelstwa Baridasu”,
   Art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „W przypadkach określonych w art. 9 ust. 1 pkt 1-2 gwardzista zachowuje stopień podstawowy”,
   Art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Funkcjonariuszowi Gwardii zostaje obniżony jego stopień w razie obniżenia orzeczeniem organu właściwego do mianowania na ten stopień”,
   Art. 10 otrzymuje brzmienie: „1. Funkcjonariusz Gwardii odzyskuje swój stopień w razie uchylenia decyzji o pozbawieniu lub obniżeniu posiadanego stopnia.
   2. W razie ponownego uzyskania obywatelstwa sarmackiego osoba pozbawiona stopnia w Gwardii odzyskuje stopień gwardzisty, chyba że organ uprawniony do mianowania uzna za wskazane przywrócić jej utracony wyższy stopień gwardyjski.”,
   W art. 11 wyrazy „wojskowego” zastępuje się: „gwardyjskiego”,
   Art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Za szczególne osiągnięcia w pracy lub zasługi dla Królestwa Baridasu można Funkcjonariuszowi Gwardii przywrócić jego stopień.”.


Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Siergiusz baronet Asketil,
Przewodniczący Rady Królestwa


Ustawa o KGB 2013  ( tekst jednolity po zmianach w 2014r.)


Królestwo Baridasu ⇒
Ordonanse Króla i ustawy Rady, poz. 6073 [X]

Almera, dnia 3 sierpnia 2013 r.


Ustawa Rady Królestwa
o Królewskiej Gwardii Baridasu


MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU
w składzie:

Jego Królewska Wysokość Daniel Łukasz,
Jego Królewska Wysokość Markus Arped,
Sławetny Baronet Paulus Buddus,
Sławetny Baronet Aleksander Damian Arped-Suchomsky,
Sławetny Baronet Li Xianfeng,
Wierny Obywatel Władysław von Vincis

uzyskawszy sankcję:

Jego Królewskiej Wysokości
Markusa Arpeda,
wicekróla Baridasu

stanowimy co następuje:


Art. 1. [Królewska Gwardia Baridasu]

Królewska Gwardia Baridasu, zwana dalej „KGB”, strzeże bezpieczeństwa Dworu Królewskiego i urzędujących funkcjonariuszy Królestwa oraz jego mieszkańców, a także zaproszonych przedstawicieli innych prowincji lub mikronacji przebywających na terenie Królestwa Baridasu oraz stoi na straży porządku publicznego i chroni wszelkie dobro Królestwa.

(Art. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą Rady Królestwa o zmianie Ustawy o Królewskiej Gwardii Baridasu z dnia 10 grudnia 2014 r.)

Art. 2. [Herb Królewskiej Gwardii Baridasu]

1. Herbem KGB jest: “tarcza dzielona w słup, w polu błękitnym karabin złoty kolbą w dół, w polu srebrnym pięć gwiazd błękitnych w trapez. Tarcza, oparta między dwoma przedramionami w rękawice rycerskie obleczonymi i miecze nagie dzierżącymi, zwieńczona koroną królewską Baridasu”.
2. Wzór herbu KGB zamieszczony jest w załączniku.

Art. 3. [Przysięga gwardyjna]

1. Każdy funkcjonariusz KGB składa publicznie przysięgę według następującej roty: „Ja, gwardzista (lub Ja, Pracownik cywilny) Królewskiej Gwardii Baridasu, przysięgam bronić Króla Baridasu , innych ważnych osobistości oraz obywateli tego Królestwa nawet za cenę życia własnego. Przyrzekam godnie reprezentować Baridas i nigdy nie splamić jego Honoru — ni słowem, ni czynem”. Gwardzista może złożyć przysięgę z dodatkiem formuły religijnej.
2. Złożenie przysięgi następuje w formie uroczystej na forum Królestwa Baridasu.

(Art. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą Rady Królestwa o zmianie Ustawy o Królewskiej Gwardii Baridasu z dnia 10 grudnia 2014 r.)

Art. 4. [Służba zawodowa]

1. Służba w KGB jest służbą ochotniczą, pełnioną honorowo.
2. Król jest najwyższym zwierzchnikiem i naczelnym dowódcą KGB.
3. Król powołuje i odwołuje komendanta KGB.
4. Komendant określa, w drodze decyzji, zasady powoływania do służby, przebieg służby, uprawnienia i obowiązki służbowe gwardzistów i pracowników cywilnych, zasady otrzymywania wynagrodzeń przez gwardzistów oraz zasady zwalniania ze służby. Decyzje nie podlegają obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji.

(Art. 4 ust. 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą Rady Królestwa o zmianie Ustawy o Królewskiej Gwardii Baridasu z dnia 10 grudnia 2014 r.)

Art. 5. [Komendant]

1.Do zakresu działań Komendanta należy:
1) kierowanie całokształtem działalności KGB,
2) przygotowywanie propozycji dotyczących rozwoju i struktury KGB,
3) realizowanie generalnych założeń i wytycznych Króla w zakresie działalności KGB,
4) określanie celów, kierunków i zadań szkolenia gwardzistów oraz kierowanie programowaniem i planowaniem szkolenia bojowego i taktycznego,
5) kierowanie szkolnictwem Gwardii oraz szkoleniem gwardzistów,
6) kierowanie sprawami kadrowymi KGB,
7) wychowywanie żołnierzy oraz dbałość o warunki socjalno-bytowe,
8) kierowanie sprawami zaspokajania potrzeb materiałowych, technicznych i finansowych KGB,
9) kierowanie gospodarką finansową KGB,
10) współdziałanie z innymi organami państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi,
11) wydawanie decyzji w celu realizacji postanowień niniejszej ustawy,
12) wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw i innych przepisów.
2. W stosunku do osób pełniących czynną służbę w KGB, decyzje Komendanta mają moc rozkazu gwardyjskiego.

(Art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Rady Królestwa o zmianie Ustawy o Królewskiej Gwardii Baridasu z dnia 10 grudnia 2014 r.)

Art. 6. [Umundurowanie]

Wzór umundurowania określa Komendant w drodze decyzji.

Art. 7. [Stopnie gwardyjskie]

1. Gwardziści dzielą się na: szeregowych, podoficerów i oficerów.

Funkcjonariusze Gwardii dzielą się na: pracowników cywilnych gwardii, szeregowych, podoficerów i oficerów.
2. W KGB występują następujące stopnie gwardyjskie:

Gwardziści-Szeregowi:
• gwardzista
• starszy gwardzista

Gwardziści-podoficerowie:
• kapral gwardii
• sierżant gwardii (wachmistrz gwardii)
• st. sierżant gwardii (st. wachmistrz gwardii)
• chorąży gwardii
• aspirant gwardii

Gwardziści-oficerowie:
• porucznik gwardii (mł. rotmistrz gwardii)
• kapitan gwardii (rotmistrz gwardii)
• major gwardii
• podpułkownik gwardii (ataman koszowy)
• pułkownik gwardii (ataman)
• brygadier gwardii
• st. brygadier gwardii
• Komendant Gwardii

(Art. 7 w brzmieniu ustalonym Ustawą Rady Królestwa o zmianie Ustawy o Królewskiej Gwardii Baridasu z dnia 10 grudnia 2014 r.)

Art. 8. [Mianowanie na stopnie gwajdyskie]

1. Stopień gwardzisty otrzymują, bez szczególnego nadania osoby powołane po raz pierwszy do służby wojskowej — z dniem stawienia się do tej służby.
2. Nadanie wyższego stopnia gwardyjskiego Funkcjonariuszowi następuje w drodze mianowania. Na wyższy stopień gwardyjski mianuje Komendant. Nadanie stopnia odbywa się podczas publicznej uroczystości.

(Art. 8 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Rady Królestwa o zmianie Ustawy o Królewskiej Gwardii Baridasu z dnia 10 grudnia 2014 r.)

Art. 9. [Utrata i obniżenie stopnia gwardyjskiego]

1. Gwardzista traci swój stopień w razie:
1) utraty obywatelstwa Baridasu,
2) pozbawienia stopnia orzeczeniem organu właściwego do mianowania na ten stopień.
2. W przypadkach określonych w art. 9 ust. 1 pkt 1-2 gwardzista zachowuje stopień podstawowy.
3. Funkcjonariuszowi Gwardii zostaje obniżony jego stopień w razie obniżenia orzeczeniem organu właściwego do mianowania na ten stopień.
4. Obniżenie stopnia wojskowego obejmuje utratę posiadanego stopnia i powrót do stopnia bezpośrednio niższego.

(Art. 9 w brzmieniu ustalonym Ustawą Rady Królestwa o zmianie Ustawy o Królewskiej Gwardii Baridasu z dnia 10 grudnia 2014 r.)

Art. 10. [Odzyskanie stopnia gwardyjskiego]

1. Funkcjonariusz Gwardii odzyskuje swój stopień w razie uchylenia decyzji o pozbawieniu lub obniżeniu posiadanego stopnia.
2. W razie ponownego uzyskania obywatelstwa sarmackiego osoba pozbawiona stopnia w Gwardii odzyskuje stopień gwardzisty, chyba że organ uprawniony do mianowania uzna za wskazane przywrócić jej utracony wyższy stopień gwardyjski.

(Art. 10 w brzmieniu ustalonym Ustawą Rady Królestwa o zmianie Ustawy o Królewskiej Gwardii Baridasu z dnia 10 grudnia 2014 r.)

Art. 11 [Przywrócenie stopnia gwardyjskiego]

1. Za szczególne osiągnięcia w pracy lub zasługi dla Królestwa Baridasu można Funkcjonariuszowi Gwardii przywrócić jego stopień.
2. Przywrócenie stopnia gwardyjskiego, w razie jego utraty, wskutek skazania na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych nie może nastąpić przed upływem czasu, na który wymierzono tę karę.
3. O przywróceniu stopnia gwardyjskiego orzeka organ właściwy do mianowania na ten stopień.

(Art. 11 w brzmieniu ustalonym Ustawą Rady Królestwa o zmianie Ustawy o Królewskiej Gwardii Baridasu z dnia 10 grudnia 2014 r.)

Art. 12. [Przepisy końcowe]

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK:
HERB

(—) Li bnt Xianfeng,
Minister-Prezydent


_________________________________________________________________________

Ustawa o KGB 2013  ( tekst jednolity )

Królestwo Baridasu ⇒ Ordonanse Króla i ustawy Rady, poz. 6073 [X]

Almera, dnia 3 sierpnia 2013 r.


Ustawa Rady Królestwa
o Królewskiej Gwardii Baridasu

MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU
w składzie:

Jego Królewska Wysokość Daniel Łukasz,
Jego Królewska Wysokość Markus Arped,
Sławetny Baronet Paulus Buddus,
Sławetny Baronet Aleksander Damian Arped-Suchomsky,
Sławetny Baronet Li Xianfeng,
Wierny Obywatel Władysław von Vincis

uzyskawszy sankcję:

Jego Królewskiej Wysokości
Markusa Arpeda,
wicekróla Baridasu

stanowimy co następuje:


Art. 1. [Królewska Gwardia Baridasu]

Królewska Gwardia Baridasu, zwana dalej „KGB”, strzeże bezpieczeństwa Króla, a także innych osobistości przebywających na terenie Królestwa Baridasu ( prop. autora „ oraz stoi na straży porządku publicznego i chroni wszelkie dobro Królestwa”.

Art. 2. [Herb Królewskiej Gwardii Baridasu]

1. Herbem KGB jest: “tarcza dzielona w słup, w polu błękitnym karabin złoty kolbą w dół, w polu srebrnym pięć gwiazd błękitnych w trapez. Tarcza, oparta między dwoma przedramionami w rękawice rycerskie obleczonymi i miecze nagie dzierżącymi, zwieńczona koroną królewską Baridasu”.
2. Wzór herbu KGB zamieszczony jest w załączniku.

Art. 3. [Przysięga wojskowa]

1. Każdy gwardzista KGB składa publicznie przysięgę według następującej roty: „Ja, gwardzista Królewskiej Gwardii Baridasu, przysięgam bronić Króla Baridasu , innych ważnych osobistości oraz obywateli tego Królestwa nawet za cenę życia własnego. Przyrzekam godnie reprezentować Baridas i nigdy nie splamić jego Honoru — ni słowem, ni czynem”. Gwardzista może złożyć przysięgę z dodatkiem formuły religijnej.
2. Złożenie przysięgi następuje w formie uroczystej na forum Królestwa Baridasu.

Art. 4. [Służba zawodowa]

1. Służba w KGB jest służbą ochotniczą, pełnioną honorowo.
2. Król jest najwyższym zwierzchnikiem i naczelnym dowódcą KGB.
3. Król powołuje i odwołuje komendanta KGB.
4. Komendant określa, w drodze decyzji, zasady powoływania do służby, przebieg służby, uprawnienia i obowiązki służbowe gwardzistów, zasady otrzymywania wynagrodzeń przez gwardzistów oraz zasady zwalniania ze służby. Decyzje nie podlegają obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji.

Art. 5. [Komendant]

1. Do zakresu działań Komendanta należy:
1. kierowanie całokształtem działalności KGB,
2. przygotowywanie propozycji dotyczących rozwoju i struktury KGB,
3. realizowanie generalnych założeń i wytycznych Króla w zakresie działalności KGB,
4. określanie celów, kierunków i zadań szkolenia gwardzistów oraz kierowanie programowaniem i planowaniem szkolenia bojowego i taktycznego,
5. kierowanie szkolnictwem wojskowym oraz szkoleniem wojsk,
6. kierowanie sprawami kadrowymi KGB,
7. wychowywanie żołnierzy oraz dbałość o warunki socjalno-bytowe,
8. kierowanie sprawami zaspokajania potrzeb materiałowych, technicznych i finansowych KGB,
9. kierowanie gospodarką finansową KGB,
10. współdziałanie z innymi organami państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi,
11. wydawanie decyzji w celu realizacji postanowień niniejszej ustawy,
12. wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw i innych przepisów.
2. W stosunku do osób pełniących czynną służbę w KGB, decyzje Komendanta mają moc rozkazu wojskowego.

Art. 6. [Umundurowanie]

Wzór umundurowania określa Komendant w drodze decyzji.

Art. 7. [Stopnie wojskowe]

1. Gwardziści dzielą się na: ( prop. autora „pracowników cywilnych gwardii”), szeregowych, podoficerów i oficerów.
2. W KGB występują następujące stopnie wojskowe:
Gwardziści-szeregowi:
• gwardzista
• starszy gwardzista
Gwardziści-podoficerowie:
• kapral orzeł
• sierżant orzeł
• aspirant
• podkomisarz

• starszyzna
• komisarz
• nadkomisarz
Gwardziści-oficerowie:
• porucznik
• kapitan
• major
• pułkownik
• dowódca gwardii
• generał dowódca
• generał gwardii
• generał Komendant

Art. 8. [Mianowanie na stopnie wojskowe]

1. Stopień gwardzisty otrzymują, bez szczególnego nadania osoby powołane po raz pierwszy do służby wojskowej — z dniem stawienia się do tej służby.
2. Nadanie wyższego stopnia wojskowego następuje w drodze mianowania. Na wyższy stopień wojskowy mianuje Komendant. Nadanie stopnia odbywa się podczas publicznej uroczystości.

Art. 9. [Utrata i obniżenie stopnia wojskowego]

1. Żołnierz traci stopień wojskowy w razie:
1.  opuszczenia terytorium Baridasu,( prop. autora „utraty obywatelstwa” )
2.
pozbawienia stopnia orzeczeniem organu właściwego do mianowania
na ten stopień.
2. W przypadkach określonych w art. 8  ust. 1 pkt 1-2 żołnierz zachowuje stopień szeregowego.
3. Żołnierzowi zostaje obniżony stopień wojskowy w razie obniżenia stopnia wojskowego orzeczeniem organu właściwego do mianowania na ten stopień.
4. Obniżenie stopnia wojskowego obejmuje utratę posiadanego stopnia i powrót do stopnia bezpośrednio niższego.

Art. 10. [Odzyskanie stopnia wojskowego]

1. Żołnierz odzyskuje stopień wojskowy w razie uchylenia decyzji o pozbawieniu lub obniżeniu stopnia wojskowego.
2. W razie ponownego uzyskania obywatelstwa sarmackiego osoba pozbawiona stopnia wojskowego odzyskuje stopień szeregowego, chyba że organ uprawniony do mianowania uzna za wskazane przywrócić jej utracony wyższy stopień wojskowy.

Art. 11 [Przywrócenie stopnia wojskowego]

1. Za szczególne osiągnięcia w pracy lub zasługi dla Królestwa Baridasu można żołnierzowi przywrócić stopień wojskowy.
2. Przywrócenie stopnia wojskowego, w razie jego utraty, wskutek skazania na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych nie może nastąpić przed upływem czasu, na który wymierzono tę karę.
3. O przywróceniu stopnia wojskowego orzeka organ właściwy do mianowania na ten stopień.

Art. 12. [Przepisy końcowe]

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


ZAŁĄCZNIK:
HERB

(—) Li bnt Xianfeng,
Minister-Prezydent

Projekt Ustawy o KGB 2007

16 luty 2007r.

Wysoka Izbo !
Panowie Senatorowie !

Poddaje do dyskusji projekt autrostwa naszego Króla-Seniora markiza Mikołaja
Arped-Muzyka h.Almera

Art. 1. [Królewska Gwardia Baridajska ]*

1. Królewska Gwardia Baridajska* *, zwane dalej "KGB", służą
zapewnieniu bezpieczeństwa Królowi, Gubernatorowi, a także innym
osobistościom przebywającym na terenie Królestwa Baridasu

*Art. 2. [Służba zawodowa]*

1. Służba w KGB jest służbą ochotniczą, pełnioną honorowo.
2. Komendant określa, w drodze rozkazu (rozporządzenia), zasady
powoływania do służby, przebieg służby, uprawnienia i obowiązki
służbowe gwardzistów, zasady otrzymywania gratyfikacji
pieniężnych przez gwardzistów oraz zasady zwalniania ze służby.

*Art. 3. [Przysięga wojskowa]*

1. Każdy gwardzista KGB składa publicznie przysięgę według
następującej roty: "Ja, Królewski Gwardzista Baridajski,
przysięgam bronić osoby Króla Baridasu i władze
2. Ojczyzny najwyższe nawet za cenę życia własnego. Przyrzekam godnie
reprezentować Baridas i nigdy nie splamić Honoru - ni słowem, ni
czynem.". Gwardzista składający przysięgę wojskową może złożyć
przysięgę z dodaniem zdania "Tak mi dopomóż Bóg" lub innej formuły
religijnej.
3. Złożenie przysięgi następuje w formie uroczystej na Liście
Dyskusyjnej Baridasu.

*Art. 4. [Dowództwo nad KGB]*

Gubernator Baridasu jest najwyższym zwierzchnikiem i naczelnym dowódcą
KGB. Gubernator w szczególności:

1. powołuje i odwołuje Komendanta - najwyższego pod względem
pełnionej funkcji żołnierza w czynnej służbie wojskowej,
2. po zasięgnięciu opinii Komendanta określa główne kierunki rozwoju
KGB,*Art. 5. [Komendant]*

1. Do zakresu działania Komendanta należy:
1. kierowanie całokształtem działalności KGB,
2. przygotowywanie propozycji dotyczących rozwoju i struktury
KGB,
3. realizowanie generalnych założeń, decyzji i wytycznych
Gubernatora w zakresie działalności KGB
4. określanie celów, kierunków i zadań szkolenia gwardzistów
oraz kierowanie programowaniem i planowaniem szkolenia
bojowego i taktycznego,
5. kierowanie szkolnictwem wojskowym oraz szkoleniem wojsk,
6. kierowanie sprawami kadrowymi KGB,
7. kierowanie wychowywaniem żołnierzy oraz sprawami
zaspokajania ich potrzeb socjalno-bytowych,
8. kierowanie sprawami zaspokajania potrzeb materiałowych,
technicznych i finansowych KGB,
9. tworzenie, ustalanie organizacji i kierowanie działalnością
przedstawicielstw gwardii za granicą,
10. kierowanie gospodarką finansową KGB,
11. kierowanie działalnością gospodarczą w KGB,
12. współdziałanie z innymi organami państwowymi, jednostkami
samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi,
13. wydawanie rozkazów (rozporządzeń) w celu realizacji
postanowień niniejszej ustawy,
14. wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw i innych
przepisów.
2. W stosunku do osób pełniących czynną służbę w KGB, decyzje
Komendanta mają moc rozkazu wojskowego.*Art. 6. [Umundurowanie]*

Umundurowaniem KGB jest w zależności od rodzaju pełnionej służby:

1. W służbie reprezentacyjnej lub wizytach oficjalnych - mundur
gwardzisty wzór 1805, z czapką letnią lub czapą futrzaną zimową.
2. W służbie czynnej podczas ochrony i konwojowania - mundur czarny
wzoru Książęcych Sił Zbrojnych Księstwa Sarmacji z emblematami i
oznakami stopni KGB.*Art. 7. [Stopnie wojskowe]*

1. Ze względu na posiadany stopień wojskowy gwardziści są
gwardzistami-szeregowymi, gwardzistami-podoficerami lub
gwardzistami-oficerami.
2. W KGB są następujące stopnie wojskowe:

Gwardziści-szeregowi:

. gwardzista

. starszy gwardzista

Gwardziści-podoficerowie:

. kapral

. starszy kapral

. sierżant

. starszy sierżant

Gwardziści-oficerowie:

. podporucznik

. porucznik

. kapitan

. major

. podpułkownik

. pułkownik

. generał brygady

. generał dywizji

. generał komendant3. Stopnie wojskowe są dożywotnie.
4. Stopień wojskowy jest tytułem żołnierza. Komendant może, w drodze
rozkazu (rozporządzenia), wprowadzać również inne tytuły wojskowe
oraz określać zasady używania innych tytułów wojskowych.

*Art. 8. [Mianowanie na stopnie wojskowe]*

1. Stopień gwardzisty otrzymują bez szczególnego nadania osoby
powołane po raz pierwszy do służby wojskowej - z dniem stawienia
się do tej służby.
2. Nadanie wyższego stopnia wojskowego następuje w drodze
mianowania.. Na wyższy stopień wojskowy mianuje Gubernator na
wniosek Komendanta, Króla lub innej osobistości państwowej.
Nadanie stopnia odbywa się podczas publicznej uroczystości.

*Art. 9. [Utrata i obniżenie stopnia wojskowego]*

1. Żołnierz traci stopień wojskowy w razie:
1. wyprowadzenia się poza Baridas,
2. skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową
pozbawienia praw publicznych,
3. pozbawienia stopnia orzeczeniem organu właściwego do
mianowania na ten stopień.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2-3 żołnierz zachowuje
stopień szeregowego.
3. Żołnierzowi zostaje obniżony stopień wojskowy w razie obniżenia
stopnia wojskowego orzeczeniem organu właściwego do mianowania na
ten stopień.
4. Obniżenie stopnia wojskowego obejmuje utratę posiadanego stopnia i
powrót do stopnia bezpośrednio niższego.

*Art. 10. [Odzyskanie stopnia wojskowego]*

1. Żołnierz odzyskuje stopień wojskowy w razie uchylenia:
1. wyroku skazującego na karę dodatkową pozbawienia praw
publicznych,
2. decyzji o pozbawieniu lub obniżeniu stopnia wojskowego.
2. W razie ponownego uzyskania obywatelstwa sarmackiego osoba
pozbawiona stopnia wojskowego odzyskuje stopień szeregowego, chyba
że organ uprawniony do mianowania uzna za wskazane przywrócić jej
utracony wyższy stopień wojskowy.

*Art. 11. [Przywrócenie stopnia wojskowego]*

1. Za szczególne osiągnięcia w pracy lub zasługi dla Królestwa
Baridasu można żołnierzowi przywrócić stopień wojskowy.
2. Przywrócenie stopnia wojskowego w razie jego utraty wskutek
skazania na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych nie może
nastąpić przed upływem czasu, na który wymierzono tę karę.
3. O przywróceniu stopnia wojskowego orzeka organ właściwy do
mianowania na ten stopień.

*Art. 12. [Osobowość prawna]*

KGB posiadają osobowość prawną.

*Art. 13. [Zamówienia publiczne]*

Zamówienia publiczne na rzecz KGB ogłasza Komendant w trybie i na
zasadach określonych przez władze zwierzchnie Królestwa

*Art. 14. [Przepisy końcowe]*

Ustawa wchodzi w życie w siedem dni od ogłoszenia.

Z powazaniem
Marszałek Senatu
Umo bnt Muminkowski


( źródło : https://groups.yahoo.com/neo/groups/senat_baridasu/conversations/topics/527)

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego